Showing 1–25 of 959 results

Chlorinated Solvents – Trichloroethylene
Trichloroethylene

Chlorinated Solvents – Trichloroethylene

Validity 01/04/2024
Brand Befar
Quantity (Kg) 3000
City Delhi
 • 2 weeks ago

Glycols – Monoethylene Glycol (MEG)
Monoethylene Glycol (MEG)

Glycols – Monoethylene Glycol (MEG)

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand MEG
Quantity (Kg) 165000
City Mumbai
 • 1 month ago

Glycols – Monoethylene Glycol (MEG)
Monoethylene Glycol (MEG)

Glycols – Monoethylene Glycol (MEG)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand MEG
Quantity (Kg) 185000
City Kandla
 • 1 month ago

Monomers – Vinyl Acetate Monomer (VAM)
Vinyl Acetate Monomer (VAM)

Monomers – Vinyl Acetate Monomer (VAM)

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand Vinyl Acetate Monomer
Quantity (Kg) 140000
City Mumbai
 • 1 month ago

Monomers – Vinyl Acetate Monomer (VAM)
Vinyl Acetate Monomer (VAM)

Monomers – Vinyl Acetate Monomer (VAM)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Vinyl Acetate Monomer
Quantity (Kg) 105000
City Hazira
 • 1 month ago

Monomers – Vinyl Acetate Monomer (VAM)
Vinyl Acetate Monomer (VAM)

Monomers – Vinyl Acetate Monomer (VAM)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Vinyl Acetate Monomer
Quantity (Kg) 165000
City Kandla
 • 1 month ago

Aromatics – Toluene
Toluene

Aromatics – Toluene

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand Toluene
Quantity (Kg) 215000
City Mumbai
 • 1 month ago

Aromatics – Toluene
Toluene

Aromatics – Toluene

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Toluene
Quantity (Kg) 100000
City Hazira
 • 1 month ago

Aromatics – Toluene
Toluene

Aromatics – Toluene

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Toluene
Quantity (Kg) 225000
City Kandla
 • 1 month ago

Monomers – Styrene
Styrene

Monomers – Styrene

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand Styrene
Quantity (Kg) 115000
City Mumbai
 • 1 month ago

Monomers – Styrene
Styrene

Monomers – Styrene

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Styrene
Quantity (Kg) 95000
City Hazira
 • 1 month ago

Monomers – Styrene
Styrene

Monomers – Styrene

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Styrene
Quantity (Kg) 135000
City Kandla
 • 1 month ago

Others – Phenol
Phenol

Others – Phenol

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand Phenol
Quantity (Kg) 125000
City Mumbai
 • 1 month ago

Others – Phenol
Phenol

Others – Phenol

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Phenol
Quantity (Kg) 105000
City Dahej
 • 1 month ago

Others – Phenol
Phenol

Others – Phenol

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Phenol
Quantity (Kg) 135000
City Kandla
 • 1 month ago

Aromatics – Mixed Xylene
Mixed Xylene

Aromatics – Mixed Xylene

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Mix Xylene
Quantity (Kg) 240000
City Kandla
 • 1 month ago

Aromatics – Mixed Xylene
Mixed Xylene

Aromatics – Mixed Xylene

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand Mix Xylene
Quantity (Kg) 265000
City Mumbai
 • 1 month ago

Alcohol – Methanol
Methanol

Alcohol – Methanol

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand Methanol
Quantity (Kg) 160000
City Mumbai
 • 1 month ago

Alcohol – Methanol
Methanol

Alcohol – Methanol

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Methanol
Quantity (Kg) 175000
City Kandla
 • 1 month ago

Ketones – Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

Ketones – Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand MIBK
Quantity (Kg) 140000
City Kandla
 • 1 month ago

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)

State Maharashtra
Validity 27/02/2024
Brand IPA
Quantity (Kg) 140000
City Mumbai
 • 1 month ago

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand IPA
Quantity (Kg) 125000
City Hazira
 • 1 month ago

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand IPA
Quantity (Kg) 155000
City Kandla
 • 1 month ago

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)

Alcohol – Isopropyl Alcohol (IPA)

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand IPA
Quantity (Kg) 115000
City Dahej
 • 1 month ago

Solvents – Hexane
Hexane

Solvents – Hexane

State Gujarat
Validity 27/02/2024
Brand Hexane
Quantity (Kg) 140000
City Kandla
 • 1 month ago